فُوْقِ النَّاخَلْ فُوْق

فُوْقِ النَّا خَلْ فُوْق يَابَه فُوْقِ النَّا خَلْ فُوْق
مَدْرِي لَمَعْ خَدَّهْ . يَابَه مَدْرِي الْقُمَرْ فُوْق
Fukinnakholx

Home

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!